Rada/odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem (Teplice)

Katastrální úřad pro Ústecký kraj nabízí v Teplicích volnou pracovní pozici "Rada/odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem". Nástupní mzda je 21 480–32 290 Kč.

Základní informace o pracovním místu

Název pozice:
Rada/odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem
Obor(y):
Stavebnictví
Obec:
Teplice
Mzda:
21 480–32 290 Kč
Směnnost:
Pružná pracovní doba
Minimální vzdělání:
Bakalářské
Adresa pracoviště:
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
J. V. Sládka 1151
415 01 Teplice 1

+420 417 512 614

Další informace o volném místu

Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo ID 56000341 - rada/odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem KP Teplice na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu služby jsou Teplice.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. ledna 2019 nebo jiný termín podle dohody.
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 11. platové třídy.
Na uvedeném služebním místě jsou vykonávány zejména tyto činnosti: rozhodování o návrzích na povolení vkladu práv a výmazu práv k nemovitostem vkladem, přerušení, zastavení a zamítnutí vkladového řízení, související procesní rozhodnutí dle Správního řádu, jednání se státními orgány, obcemi, vlastníky a jinými oprávněnými při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 14. prosince 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Krčínova 797/2, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.prousteckraj@cuzk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: scdadnq).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo ID 56000341 - rada/odborný rada v oddělení právních vztahů k nemovitostem KP Teplice na Katastrálním úřadu pro Ústecký kraj".
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];
b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];
d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];
K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis.

Bližší informace poskytne:
Kateřina Krejčová
eMail: katerina.krejcova@cuzk.cz, tel.: +420 475 246 537
Související dokument:
Vzor žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo

Kontakt na zaměstnavatele

Ing. Iveta Kohnová, ředitelka KP
+420 417 512 614
iveta.kohnova@cuzk.cz

Rozšiřte nabídku práce dál


Poslední změna: 5.12.2018